فارسی چهارم دبستان درس اول آفریدگار زیبایی ، خبر داغ

حجم فایل : 8.5 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا فارسی چهارم دبستان درس اول : آفریدگار زیبایی ، خبر داغ واژگان مهم درس:

جهان افروز – غوک – برکه – منظره ای – گلگون – مزارع – ارغوانی – صنوبرها – مهاجر – سطح – برای – دره ها – نظاره

اهداف : تقویت حافظه و یادگیری املای واژه ها عزیزم ، هم خانواده ی واژه های زیر را بنویس . از متن درس از بین کلمه هایی که حروف زیر را دارند ،سه کلمه پیدا کن و بنویس. غ غ ق ق ص ص مخالف واژه های زیر را بنویسید اوایل
آغاز
نیرومند
بیاموزند به آسودگی

معلوم 1- نشانه (،) در جمله .......را نشان می دهد

الف )مکث ب)پایان جمله ج) تعجب د)مکث کوتاه

2- کدام یک از ترکیب های زیر موصوف و صفت هستند؟

الف)حرف خوب ب)دنیای ماه ج)بچه های مدرسه د)خانه ی تو 3- علامت (.) در جمله نشانه ی ....... است .
الف )پایان جمله ب)مکث بلند ج) مکث کوتاه د)تعجب
4- برای نوشتن یک متن ابتدا .............و سپس ............را می نویسیم.
الف ) موضوع کلی، موضوع کوچک تر
ب)موضوع کوچکتر ، موضوع کلی
ج)موضوع بند ، موضوع کلی
د)موضوع متن، موضوع کلی 5- اولین مرحله در نوشتن یک بند کدام است؟

الف)محدود کردن موضوع کلی
ب)نوشتن جمله ی موضوع
ج)انتخاب موضوع
د)نوشتن بقیه جمله ها پایان...